FindMe

זהו מיזם אזרחי הפועל בשיתוף גורמי הבטחון, שמטרתו היא איסוף מידע ופרטים אודות הנעדרים לשם זיהויים. כמו כן, מאפשרת המערכת גישה ישירה לגורמי הבטחון בשטח לשם הזיהוי על סמך הדיווחים.

לשאלות ותמיכה:support@findme-service.org